İşyeri Hekimliği
Anasayfa > İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ve ortamı gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek.

İş sağlığı; hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.
 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.
İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesiyle ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
 
Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerlerinde olabilecek sağlık tehlike leri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etme, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçları işçilerin sağlığı yönünden değerlendirilmesini yapmak.
 
İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitesini dikkate alarak iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktöründen korunmaları için araştırmalar yapmak.
 
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakım ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
 
Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarda uygun olarak düzenleme ve işyerinde muhafaza etmek.
 
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleyici tedbirleri işverene ve çalışanlara anlatmak, yol gösterici rol üstlenmek.
Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek.
 
Gerekli laboratuar tetkikleri ve radyolojik muayeneler portör muayenelerini yapma, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlama, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını  sürekli izleyip denetlemek.
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelinin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 
Hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.
 
İşverene ve işyerindeki tüm çalışanlara genel sağlık konuları hakkında eğitim vermek ve bu eğitimin sürekliliğini sağlamak.
 
Bağımlılık yapan maddelerin kullanımını zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
 
İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerlerindeki ilgili birimlerle meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile iş birliği içinde çalışmak.
 
İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 
Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların iyileştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 
İş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 
İşverene ve çalışanlara genel sağlık iş sağlığı ve güvenliği hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim vermek.